За сайта

Създаването на уеб сайта „Българска етнография“ е в отговор на нарасналия в последните години интерес към културното наследство и традициите и на желанието да предложим на читателя съвременен поглед към българската етнография от специалисти по проблема. Сайтът представя българската етнография в нейното многообразие: празници, вярвания, календар, обреди от жизнения цикъл, елементи от материалната култура (бит, храна, облекло), социо-нормативна култура, етнографски групи, етно-религиозни общности, етнография на българската диаспора, фолклор. Информацията е групирана в над 200 научно-популярни статии (с приложени снимкови и видеоматериали), като техни автори са 50 специалисти от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, както и експерти от други научни звена. Целта на екипа е да представи културата като динамична система, поради което авторите разглеждат не само традиционното съдържание на елементите на културата, но и трансформациите, които настъпват в тях в хода на 20 и началото на 21 век, както и появата на нови културни форми. Всеки текст отразява авторовото виждане към проблема, като статиите предоставят информация и за съответната основна литература по даден въпрос. Уеб сайтът е реализиран благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и е технически изпълнен от уеб агенция „Кая продукшънс“ ЕООД.

Евгения Троева