Въпросът за границите между различни научни дисциплини е въпрос колкото научен, толкова и обществено-политически. Етнография/етнология са определяни/възприемани като два стадия на наука, практическа и описваща (от гр. гραφω – „пиша”) и изследваща, обобщаваща (гр. lógos „наука”) народа (гр. εθνος „племе", „народ”). Произходът на научната област „антропология“ също се извежда от гръцки думи, като в центъра й е човекът/човечеството (гр. άνθρωπος „човек“, lógos „наука”).

Всяка наука и всяко научно изследване е свързано с времето и обществото, в което се създава. Поради това е трудно да се дефинират еднозначно и окончателно предмет и обект на етнографските изследвания, но е важно да се проследи историческото развитие на възгледите за тях. Термините „обект“ и „предмет“ се използват често като синоними. При очертаването на профила на една науката като отправна точка се взимат различните й названия.