Понятията за измерване са едни от първите прояви на духовната култура на човека. Метрологията е учение за мерките и теглилките, което се занимава с описание на различните видове мерки за дължина, тежест, повърхност, за насипни и течни вещества и с установяването на съотношенията между мерните единици. Историческата метрология е спомагателна дисциплина, оформила се през втората половина на XIX в. Тя изучава единиците за измерване в историческото им възникване и развитие, образуването на системите от мерки, наименованията на единиците за измерване, съотношенията на различните мерки от миналото една към друга, единиците на данъчното облагане и паричното смятане.