Тронки


Група села в района на Странджа и отчасти в Ямболско и Елховско са известни с названието тронки, тронковци. Тя граничи на запад с рупската област, като обхваща селата по горното течение на р. Факийска и продължава на юг до Лозенград (дн. гр. Къркларели в Турция). Значителна част от жителите на самия Лозенград също се е числяла към тронското население, заедно със селата Пейчова махала, Ефеклер, Кабаклия, Ковчас, Горна канара, Долна канара, Българско Кадиево, Коджа тарла, Тастепе, Раклица, Каракоч и др., в някои от които са живели и рупци. Тронкските села днес са разположени основно в планинската част на община Средец – Момина църква, Факия, Кирово, Голямо Буково, Горно и Долно Ябълково, Караджово, Проход, Поляна, Сливово, Тагарево. Тронски са и селата Голямо крушево, Горска поляна, Болярово, Вълчи извор, Ружица, Голямо Шарково, Малко Шарково, Воден, Стралджа в Ямболско.

За названието на тази група население се приема най-често версията, че то произлиза от думата „тронка”, „тро“, „троа“ (т.е. диалектен израз за „малко”) („дай ми тронка ляб”), която се употребява в района. Според Ст. Младенов тя е лексикален македонизъм. Тронките не са старо местно население за посочените региони, а се заселват тук в първите векове на османското господство (ХVІ в.) от западните български земи (Кюстендилско, Софийско, Ихтиманско). Диалектолозите говорят за факийско-грудовска говорна група, чиито носители, въпреки ранното си преселване от западните български райони в югоизточните, са живели доста обособено, консервирайки езика и редица други черти в културното си развитие.

Според автори като С. Табаков и Г. П. Аянов голяма част от населението на Западните покрайнини и Моравско била преселена в Одринско и Странджа. Още от ХV в. се срещат сведения за насилствено разместване на население от запад на изток – българи от Пирот и Ниш били изпращани в Тракия, Странджа и Анадола. За тях е характерен т. нар. „ке”-говор (частицата за бъдеще време е „ке”).

Българският историк Хр. Гандев пише, че същите села са проучвани от Мария Велева. Според нея местният женски сукман е някакъв старинен вариант, който не се среща в останалите околни села. В шевичната украса се използва т. нар. „цепен бод”, който е типичен за Западна България и не се използва в другите села. Не по-малко специфично е и местното женско забраждане „прябър”. То представлява двуплата бяла кърпа с втъкани, предимно червени геометрични мотиви, характерно за младите омъжени жени. Терминът „кошуля”, който се използва за обозначаване на ризата в говора на тронките, също е локализиран само сред тях и отново сочи западнобългарски особености. Интересен диференциращ белег се съдържа и в названието на шевичния елемент тронче, с който местното население свързва произхода на своето локално прозвище – тронки.

Главният поминък на тронките в миналото е земеделието, за което благоприятстват и природо-географските условия в района. Второстепенно значение имат овцевъдството и говедовъдството. В района на Лозенград особено значение има и лозарството.

 


Литература

Аянов, Г. П. Българи в Южна Странджа и съседните области. – Известия на Народен музей, т. I. Бургас, 1950.

Български диалектен атлас. T. 1. Югоизточна България. Ч. II. Статии. Коментари. Показалци. София, 1964.

Български диалектен атлас. Т. 2. Североизточна България. София, 1966.

Гандев, Хр. Българската народност през XV в. Демографско и етнографско изследване. София, 1988.

М. Младенов. Названия и прозвища на групи българско население (образувани по техни говорни особености). – Известия на Института за български език, кн. XII, 1965, 199-222.

Черкезова, М., Ст. Райчевски. Историческа и етнографска характеристика на Странджа от средата на XIX до началото на XX в. – В: Странджа. Материална и духовна култура. София, 966, 7-22.